Peer Reviewers

 

Dr. Faizah Betty Rahayuningsih, S.Kep, M.Kes

 

Satriya Pranata, S.Kep., Ns., M.Kep., PhD.

 

Henni Kusuma, S.Kep., Ns., M.Kep.Sp.KMB.

 

Dian Hudiyawati, S.Kep., Ns., M.Kep.Sp.KMB.

 

Eka Sakti Wahyuningtyas, S.Kep., Ns., M.Kep

 

 

Nining Puji Astuti, S.Kep., Ns., M.Kep.

 

Henrianto Karolus Siregar, S.Kep., Ns., M.Kep.