Peer Reviewers

 

Dr. Faizah Betty Rahayuningsih, S.Kep, M.Kes

 

Satriya Pranata, S.Kep., Ns., M.Kep., PhD.

 

Henni Kusuma, S.Kep., Ns., M.Kep.Sp.KMB.

 

Henrianto Karolus Siregar, S.Kep., Ns., M.Kep.